Zotavovací akce - školy, mateřské školy

Škola, která vysílá děti na školu v přírodě nebo zotavovací akci, musí zajistit po dobu konání dané akce výkon zdravotníka?

Zdravotníkem je fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání vyjmenovaného v § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo fyzická osoba, která absolvovala kurz první pomoci zaměřený na zdravotnickou činnost pro zotavovací akce a školy v přírodě.

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují upravené pro pořádání zotavovacích akcí uvedené v § 8 až 11 výše zmiňovaného zákona.