Zajišťujeme požární ochranu, požární bezpečnost staveb, bezpečnost a hygienu práce, zpracujeme požární zprávu, provádíme revize

OTEVÍRÁTE NOVOU PROVOZOVNU? 

Zpracujeme vám požárně bezpečnostní řešení ke změně užívání, zároveň automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru.

Zavedeme vám nutnou dokumentaci PO a BOZP včetně zajišťování pravidlených kontrol. 

Provedeme školení zaměstnanců o PO a BOZP prostřednictvím online metody. 

 

 Požární ochrana, Více než 20 let zkušeností 

Miroslava Vaculíková  Vypracujeme projekt požární bezpečnosti staveb autorizovanou osobu vedenou ČKAIT, tzv. požární zprávu, k novostavbám rodinných a rekreačních objektů, k novostavbám nevýrobních a výrobních objektů, k přístavbám a rekonstrukcím, ke změnám užívání, k přístřeškům pro parkování vozidel, k výstavbám garáží atd..  

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme stavební projekt a zajistíme komplexní inženýrskou činnost. 

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií (kategorizace práce) včetně projednání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Miroslava Vaculíková  Spolupracujeme při řešení pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb.

Miroslava Vaculíková  Zajistíme požární preventivní prohlídky podle požadavku zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Miroslava Vaculíková  Provádíme bezpečnostní prověrky a posouzení stavu bezpečnosti práce (BOZP) v objektech a na pracovištích dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme kontroly, revize, opravy a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a jejich příslušenství.

Miroslava Vaculíková  Zajištujeme revize elektrického zařízení, hromosvodů, elektrických spotřebičů a nářadí.

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme revize a kontroly plynového zařízení. 

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme revize tlakového zařízení. 

Miroslava Vaculíková  Provádíme školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce.

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme dokumentaci PO a BOZP.

Miroslava Vaculíková  Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních ucpávek Promat a Intumex.