Zajišťujeme požární ochranu, požární bezpečnost staveb, bezpečnost a hygienu práce, zpracujeme požární zprávu, provádíme revize

Otevíráte novou provozovnu? 

Zpracujeme vám požárně bezpečnostní řešení ke změně užívání, zároveň automaticky vyřizujeme stanovisko Hasičského záchranného sboru.

Zavedeme vám nutnou dokumentaci PO a BOZP včetně zajišťování pravidlených kontrol. 

Provedeme školení zaměstnanců o PO a BOZP prostřednictvím online metody. 

Provedeme školení řidičů referentů prostřednitvím online metody.  

 

Požární ochrana, Více než 20 let zkušeností 

Miroslava Vaculíková  Vypracujeme projekt požární bezpečnosti staveb autorizovanou osobu vedenou ČKAIT, tzv. požární zprávu, k novostavbám rodinných a rekreačních objektů, k novostavbám nevýrobních a výrobních objektů, k přístavbám a rekonstrukcím, ke změnám užívání, k přístřeškům pro parkování vozidel, k výstavbám garáží atd..  

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme stavební projekt a zajistíme komplexní inženýrskou činnost. 

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií (kategorizace práce) včetně projednání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Miroslava Vaculíková  Spolupracujeme při řešení pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb.

Miroslava Vaculíková  Zajistíme požární preventivní prohlídky podle požadavku zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Miroslava Vaculíková  Provádíme bezpečnostní prověrky a posouzení stavu bezpečnosti práce (BOZP) v objektech a na pracovištích dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme kontroly, revize, opravy a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a jejich příslušenství.

Miroslava Vaculíková  Zajištujeme revize elektrického zařízení, hromosvodů, elektrických spotřebičů a nářadí.

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme revize a kontroly plynového zařízení. 

Miroslava Vaculíková  Zajišťujeme revize tlakového zařízení. 

Miroslava Vaculíková  Provádíme školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce.

Miroslava Vaculíková  Zpracujeme dokumentaci PO a BOZP.

Miroslava Vaculíková  Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních ucpávek Promat a Intumex.