Hygiena práce

Zpracováváme oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorií a v případě používání nebezpečných chemických látek a směsí zpracujeme dokumenty pro bezpečné zacházení. Kategorizace práce vždy projednáme s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí a vyřídíme kladná rozhodnutí a stanoviska. 

 

Odbor hygieny práce se zabývá ochranou zdraví osob v souvislosti s jejich pracovní činností, resp. vlivem vykonávané práce a pracovního prostředí na jejich zdraví. Cílem je zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k trvalému nebo dočasnému poškození zdraví z práce. Na celou tuto činnost dohlíží vždy příslušná Krajská hygienická stanice, která provádí preventivní a represivní výkon v tomto oboru.

 

Činnost KHS se v rámci hygieny práce spočívá v těchto preventivních oblastech: 

Poskytuje konzultační činnost ve fázi projektu, kdy se zaměřuje na větrání, vytápění, vzduchotechniku, osvětlení a oblast neionizujícího záření.

Vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a kolaudacím. 

Posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření v pracovním prostředí včetně laserů. 

Posuzování míry rizika při aplikaci injektážních a nástřikových hmot a technických kapalin v důlních podmínkách. 

Vydává stanoviska k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech. 

Vydává stanoviska k bezpečnostní dokumentaci. 

Stanovuje zvláštní podmínky pro provádění oznámené činnosti při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické. 

Vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochranu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. 

 

KHS v rámci státního zdravnotního dozoru se ze zaměřuje na tyto oblasti: 

Kontroluje plnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem (žádost se předkládá pouze u rizikových kategorií).  

Kontroluje zajištění pracovnělékařských služeb. 

Ověřuje podmínky vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání. 

Kontroluje činnosti v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky vyjmenovanými v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Kontroluje činnosti v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery.

Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci. 

Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky. 

 

Kategorizace práce:  

Zařazení prací do kateogorií provádí zaměstnavatel, který zaměstnavá fyzické osoby v pracovněprávních vztazích nebo obdobných pracovních vztazích. Zařazování prací do kategorií řeší ustanovení § 37 a nás. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Podle míry výskytu rizikových faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií, kdy kategorie třetí a čtvrtá jsou rizikovou kategorií.

Práce kategorie první
Práce kategorie první jsou práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Práce kategorie druhé
Práce kategorie druhé jsou práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č.1, vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Práce kategorie třetí
Práce kategorie třetí jsou práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č.1, vyhlášky č. 432/2003 Sb., přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací.

Práce kategorie čtvrté
Práce kategorie čtvrté jsou práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Rizikové faktory:
prach
chemické látky
hluk
vibrace
neionizující záření a elektromagnetické pole
fyzická zátěž
pracovní poloha
zátěž teplem
zátěž chladem
psychická zátěž
zraková zátěž
biologické činitele
práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Každý zaměstnavatel musí vyhodnotit rizikové faktory a provést zařazení prací do kategorií. Žádost o zařazení prací do kategorií zasílá zaměstnavatel místně příslušné Krajské hygienické stanici, a to do 30ti kalendářních dnů od zahájení výkonu práce nebo při změně podmínek práce. Práce, které zaměstnavatel nezařadil se považují za první kategorii.

 

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Legislativa, požadavky:

Nakládáte-li na pracovištích s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, je zapotřebí evidovat bezpečnostní listy, dodržovat značení obalů s chemickými látkami a směsmi výstražnými symboly a vést evidenci u vysoce toxických látek.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví osob a životní prostředí. Za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Právnické osoby a fyzické osoby jsou dále povinny řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty).

Od 1.6.2015 se chemické látky a směsi klasifikují, balí a označují podle nařízení CLP, což je evropské nařízení (nařízení EP a Rady č. 1272/2008) o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Nové předpisy zavádí nové výstražné symboly a názvosloví, kdy například pojem "přípravek" byl nahrazen pojmeme "směs". Nahrazeny byly rovněž původní R-věty standartními větami o nebezpečnosti (H věty) a původní standartní pokyny pro bezpečné zacházení S-věty byly nahrazeny pokyny pro bezpečné zacházení.

 

  

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti