Požární bezpečnost staveb

 

Prostřednictvím autorizované osoby ČKAIT ČKAIT pro požární bezpečnost staveb zpracováváme požárně bezpečnostní řešení (dále také PBŘ nebo požární zpráva), které je nedílnou součástí dokumentace stavby (projektové dokumentace). 

 

Požární ochrana byla nedílnou součástí při výstavbách objektů již v dávné minulosti. PBŘ (požární zpráva) obsahuje mj. popis stavby popřípadě popis provozu a technologie, rozdělení objektu na požární úseky, popis a zhodnocení navržených stavebních konstrukcí, stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, určení způsobu zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, požadavky na vybavení hasicími přístroji a zhodnocení technických a technologických zařízení stavby. 

 

Požárně bezpečnostní řešení zpracováváme k těmto objektům nebo pro tyto účely: 

Logo malé  novostavby rodinných domů nebo rekreačních objektů 

Logo malé  nevýrobní objekty všech druhů provozů

Logo malé  výrobní objekty všech druhů výroby

Logo malé  dodatečné zateplení objektů (energetické úspory)

Logo malé  změny zdroje vytápění (zelená úsporám, dotace)

Logo malé  sklady

Logo malé  garáže

Logo malé  přístřešky, garážová zastřešená stání

Logo malé  přístavby teras

Logo malé  změny staveb před jejich dokončením

Logo malé  přístavby, vestavby, nástavby a rekonstrukce všech uvedených objektů

Logo malé  změny užívání provozoven nebo objektů

Logo malé  zřízení fotovoltaických systémů na objektech

 

Zpracované požárně bezpečnostní řešení v případě potřeby automaticky předkládáme ke schválení Hasičskému záchrannému sboru, které k tomuto vydává stanovisko. Schválené PBŘ Vám opatříme autorizačním razítkem, vytiskneme v požadovaném počtu paré a předáváme Vám společně se stanoviskem Hasičského záchranného sboru.