Bezpečnostní listy chemických látek a směsí

e každé nebezpečné chemické látce nebo směsi (např. žíravé čístící a úklidové prostředky, benzín, chemické látky pro výuku ve školách atd.) musí být vydán dokument, tzv. bezpečnostní list?

Jedná se o základní informační dokument, který obsahuje mj. informace o nebezpečných vlastnostech a účincích na lidské zdraví. Bezpečnostní list musí být v našem státě vydán v českém jazyce a je důležitým podkladem odborně způsobilé osoby v prevenci rizik pro vypracování dokumentace BOZP a dokumentace pravidel pro nakládání s chemickými látkami, kterou je každá organizace povinna předložit k projednání Krajské hygienické stanici.