Užitečné informace

Kategorizace prací

Na základě míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví, je zaměstnavatel povinen zařadit práce do kategorií, jejichž kritéria, faktory a limity stanoví prováděcí právní předpis?

Čtěte více...

Lékařská prohlídka při přerušení zaměstnání

Lékařský posudek, vydaný při posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pozbývá platnost ukončením pracovního poměru?

Čtěte více...

Bezpečnostní listy chemických látek a směsí

e každé nebezpečné chemické látce nebo směsi (např. žíravé čístící a úklidové prostředky, benzín, chemické látky pro výuku ve školách atd.) musí být vydán dokument, tzv. bezpečnostní list?

Čtěte více...

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pravidelným lékařským prohlídkám se musí podrobit řidič vozidla, který řídí motorové vozidlo mj. v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a také řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti?

Čtěte více...

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Musíte mít zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí pro práci s chemickými látkami, které jsou klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci?

Čtěte více...