Kategorizace prací

Na základě míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví, je zaměstnavatel povinen zařadit práce do kategorií, jejichž kritéria, faktory a limity stanoví prováděcí právní předpis?

O zařazení do prací do rizikové třetí a čtvrté kategorie rozhoduje příslušná Krajská hygienická stanice, přičemž žádost předkládá zaměstnavatel, který zaměstnavá fyzické osoby v pracovněprávních a obdobných vztazích. Žádost se předkládá do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu.

Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí KHS.

Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly zařazeny dle výše uvedeného, se považují za práce kategorie první.