Chemické látky a směsi - nové symboly a klasifikace

V roce 2015 se mění označování, balení, klasifikace a s tím související obsahy bezpečnostních listů chemických látek a směsí?

Také se nahrazují dříve používané věty o nebezpečnosti (R věty) za nové H věty a pokyny pro bezpečné zacházení (dříve používané S věty) za nové P věty. Soupisy těchto vět najdete rovněž na našich stránkách. Nové výstražné symboly nahrazují původní oranžovo-černé symboly. V souvislosti s tímto je nutností aktualizovat bezpečnostní listy, event. dokumentaci pravidel pro nakládání s CHLaS, a tuto nově projednat s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Nové výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP jsou tyto:

 

Chemické látky symboly