Minimální mzda od 1.1.2015

Od 1.1.2015 byla zvýšena základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 9200,- Kč nebo 55,- Kč za hodinu? Kontrolní činnost v dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců vykonává Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce podle místa výkonu …
 

Aplikace první pomoc v mobilu

Český červený kříž vydal aplikaci PRVNÍ POMOC, která je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android a Apple iOS? Aplikace slouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní situace, jako je například přisáté klíště. Přímo z aplikace může …
 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Pravidelným lékařským prohlídkám se musí podrobit řidič vozidla, který řídí motorové vozidlo mj. v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a také řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostané výdělečné činnosti? Vstupní lékařské prohlídce se pak …
 

Revize a kontroly plynového zařízení

Na plynovém zařízení musí být provedena výchozí a provozní revize? Výchozí revizi je povinna zajistit firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provozní revize se pak provádí 1x za 3 roky. V letech, kdy se tato revize neprování, musí provozovatel zařízení zajistit kontrolu plynového …
 

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky

Musíte mít zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí pro práci s chemickými látkami, které jsou klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (R45, R49), mutagenní (R46) a toxické pro reprodukci? Text těchto pravidel musí být předložen a projednán s Krajskou hygienickou …
 

Kategorizace prací

Zaměstnavatel je povinen zpracovat návrh na zařazení prací do kategorií a tento předložit místně příslušné Krajské hygienické stanici? V případě zařazení prací do rizikové kategorie třetí nebo čtvrté, musí zaměstnavatel předložit KHS tento návrh do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu práce.  
 

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně? Toto školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro zaměstnance nebo osoby, které jsou v jiném obdobém poměru. Termíny a obsah školení pak stanovuje prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně.  
 

Vybavení objektů hasicímí přístroji

V každém objektu musí být umístěny hasicí přístroje? Jejich množství, druhy a způsob vybavení je stanoveno v projektové dokumentaci, nebo v dokumentaci, která umístění hasicích přístrojů stanovuje výpočtem dle platných právních předpisů.  
 

Lékařské prohlídky zaměstnanců

Zaměstnavatel musí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, přičemž vstupní lékařská prohlídka se provádí již před zařazením zaměstnance k práci? Termíny pro periodické prohlídky pak stanoví právní předpis na základě zařazení dané práce do kategorie, event. je stanovují další …
 

Preventivní požární prohlídky

V každé provozovně musí být prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky v termínech dle začlenění do kategorie činností, tj. jednou za 3 měsíce až rok? Provedení peventivní požární prohlídky se dokládá písemným zápisem do požárních knihy, nebo jiným prokazatelným způsobem, a to vždy bezprostředně po jejím provedení.  
 
Předchozí  1  2  3  Další