Mnohokrát skloňované GDPR

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnosti obecné nařízení, které bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation)? Toto nařízení nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Základní příručku k GDPR, potřebné dokumenty, otázky a odpovědi a další potřebné naleznete …
 

Noční práce

Lékařská prohlídka zaměstnanců pracujících noční práce se nově provádí v periodě 1x za 2 roky? S účinností od 15.12.2017 jsou v platnosti změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), kde kromě změny termínu lékařské prohlídky u zaměstnanců pracujících v noci, se také …
 

Minimální mzda od 1.1.2017

Základní sazba hrubé minimální mzdy činí od 1.1.2017 pro týdenní pracovní dobu 40 hodin 11.000,- Kč za měsíc nebo 66,00 Kč za hodinu? Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednánu kratší pracovní dobu, nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, …
 

Kontroly technického stavu kotle na tuhá paliva - nový předpis

Kontrola technického stavu a provozu stacionárního spalovacího zdroje (kotle na tuhá paliva) musí být podle zákona o ochraně ovzduší provedena nejpozději do 31.12.2016? Tato povinnost se týká kotlů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, pokud kotel slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního …
 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty - změna předpisu

V lednu 2016 došlo ke změně v předpisech týkajících se čištění, kontroly a revize spalinových cest? Nově platí vyhláška č. 34/2016 Sb., která stanovuje způsoby a lhůty čištění, kontrol a revize spalinových cest. Úplné znění vyhlášky je k dispozici také na našich stránkách v části požární ochrana - základní předpisy.
 

Mladiství a manipulace s chemickými látkami a směsmi

Od 29. 1. 2016 platí změna NV č. 361/2007 Sb., která upravuje podmínky práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi mladistvých žáků? Podle této úpravy smějí mladiství v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích progarmů a při zachování ochrany zdraví, nakládat s určenými nebezpečnými …
 

Minimální mzda od 1. 1. 2016

Základní sazba minimální hrubé mzdy činí od 1. 1. 2016 pro týdenní pracovní dobu 40 hodin 9.900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu? Minimální mzda pro 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu je pak 9.300 Kč za měsíc, tj. 55,10 kč za hodinu práce.
 

Chemické látky a směsi - nové symboly a klasifikace od roku 2015

V roce 2015 se mění označování, balení, klasifikace a s tím související obsahy bezpečnostních listů chemických látek a směsí? Také se nahrazují dříve používané věty o nebezpečnosti (R věty) za nové H věty a pokyny pro bezpečné zacházení (dříve používané S věty) za nové P věty. Soupisy těchto vět najdete rovněž na našich …
 

Lékařská prohlídka při přerušení zaměstnání

Lékařský posudek, vydaný při posouzení zdravotní způsobilosti k práci, pozbývá platnost ukončením pracovního poměru? Je-li ovšem nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, a pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance, považuje se …
 

Bezpečnostní listy chemických látek a směsí

Ke každé nebezpečné chemické látce nebo směsi (např. žíravé čístící a úklidové prostředky, benzín, chemické látky pro výuku ve školách atd.) musí být vydán dokument, tzv. bezpečnostní list? Jedná se o základní informační dokument, který obsahuje mj. informace o nebezpečných vlastnostech a účincích na lidské zdraví. Bezpečnostní …
 
1  2  … 3   Další