Povinnost zabezpečit školení a odbornou přípravu zaměstnanců mají všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Rozsah a obsah školení a odborných příprav stanovuje zaměstnavatel v tématickém plánu a časovém rozvrhu pro školení.

Dokumentaci o provedeném školení nebo odborné přípravě pak tvoří záznam o provedením školení, v kterém musí být mj. uvedeno, jakým způsobem byly ověřeny znalosti, jméno a příjmení osoby, která školení provedla, součástí této dokumentace musí být rovněž seznam proškolených zaměstnanců s jejich podpisy.

 

 

Školení a odbornou přípravu zaměstnanců nabízíme v tomto rozsahu:

 

  • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně - školení se má provádět při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za 3 roky, není-li organizační směrnicí stanovena lhůta kratší

 

  • školení zaměstnanců o požární ochraně - školení se má provádět pri nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnanců, pokud se tím mění obsah již absolvovaného školení, toto školení se pak opakuje nejméně jednou za 2 roky, není-li organizační směrnicí stanovena lhůta kratší

 

  • školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době - školení se má provádět před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok

 

  • odborná příprava preventistů požární ochrany - provádí se před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok

 

  • odborná příprava požárních hlídek - u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do preventivních požárních hlídek se jejich odborná příprava provádí před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok