Druhy, obsah a způsob vedení dokumentace požární ochrany stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. Součástí dokumentace musí být uvedení místa, pro které je zpracována, datum zpracování, a uvedeno musí být také jméno a číslo odborné způsobilosti osoby, která dokumentaci zpracovala. Zpracujeme Vám tuto dokumentaci požární ochrany:

 

 

a) dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) posouzení požárního nebezpečí,

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

d) požární řád,

e) požární poplachové směrnice,

f) požární evakuační plán,

g) dokumentaci zdolávání požáru,

h) řád ohlašovny požárů,

i) tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

j) dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

k) zavedeme požární knihu,

l) dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

 

 

Zpracovanou dokumentaci schvaluje podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby, event. jím pověřený vedoucí zaměstnanec. Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní listy atd.

 

Kontrola dokumentace požární ochrany se musí provádět v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok.