Zákonem o požární ochraně je právnickým osobám a podnikajícím fyzcikým osobám uložena povinnost plnit úkoly na úseku požární ochrany ve všech objektech a prostorách, které užívají k provozování činnosti.

 

Provozuje-li činnosti v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

 

 

Rozsah povinností závisí mj. také na zařazení provozovaných činností do kategorie podle míry požárního nebezpečí. Členění provozovaných činností se stanovuje dle zákona o požárních ochraně takto:

 

a) činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

b) činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

c) činnosti s vysokým požárním nebezpečím

 

 

Nabízíme Vám komplexní zajištění požární ochrany, zpracujeme dokumentaci, dodáme hasicí přístroje, provedeme školení, dle potřeby vybavíme objekt bezpečnostními tabulkami, pravidleně zajišťujeme preventivní požární prohlídky a revize.