Prostřednictvím autorizované osoby pro požární bezpečnost staveb zpracováváme požárně bezpečnostní řešení (dále také PBŘ), které je nedílnou součástí dokumentace stavby (projektové dokumentace).

       

PBŘ obsahuje mj. popis stavby popřípadě popis provozu a technologie, rozdělení objektu na požární úseky, popis a zhodnocení navržených stavebních konstrukcí, stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, určení způsobu zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, požadavky na vybavení hasicími přístroji a zhodnocení technických a technologických zařízení stavby.

 

Požárně bezpečnostní řešení zpracováváme k těmto objektům nebo pro tyto účely:

 

  • novostavby rodinných domů nebo rekreačních objektů
  • nevýrobní objekty všech druhů provozů
  • výrobní objekty všech druhů výroby
  • sklady
  • garáže
  • přístřešky, garážová zastřešená stání
  • dodatečné zateplení objektů
  • změny užívání provozoven nebo objektů
  • změny staveb
  • zřízení fotovoltaických systémů na objektech

 

Zpracované požárně bezpečnostní řešení v případě potřeby automaticky  předkládáme ke schválení Hasičskému záchrannému sboru, které k tomuto vydává stanovisko. Schválené PBŘ Vám opatříme autorizačním razítkem, vytiskneme v požadovaném počtu paré a předáváme Vám společně se stanoviskem Hasičského záchranného sboru.