Zařazení prací do kateogorií provádí zaměstnavatel, který zaměstnavá fyzické osoby v pracovněprávních vztazích nebo obdobných pracovních vztazích. Zařazování prací do kategorií řeší ustanovení § 37 a nás. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Podle míry výskytu rizikových faktorů se práce zařazují do čtyř kategorií, kdy kategorie třetí a čtvrtá jsou rizikovou kategorií.

 

Práce kategorie první

Práce kategorie první jsou práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

 

Práce kategorie druhé

Práce kategorie druhé jsou práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č.1, vyhlášky č. 432/2003 Sb.

 

Práce kategorie třetí

Práce kategorie třetí jsou práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č.1, vyhlášky č. 432/2003 Sb., přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací.

 

Práce kategorie čtvrté

Práce kategorie čtvrté jsou práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

 

 

Rizikové faktory:

prach
chemické látky
hluk
vibrace
neionizující záření a elektromagnetické pole
fyzická zátěž
pracovní poloha
zátěž teplem
zátěž chladem
psychická zátěž
zraková zátěž
biologické činitele
práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

 

 

Každý zaměstnavatel musí vyhodnotit rizikové faktory a provést zařazení prací do kategorií. Žádost o zařazení prací do kategorií zasílá zaměstnavatel místně příslušné Krajské hygienické stanici, a to do 30ti kalendářních dnů od zahájení výkonu práce nebo při změně podmínek práce. Práce, které zaměstnavatel nezařadil se považují za první kategorii.