Chemické látky. Aktuální téma zejména pro pracovníky hygieny práce. Využijte našich služeb. Vyhodnotíme bezpečnostní listy chemických látek a směsí, které se na vašich pracovištích vyskytují, podle potřeby vybavíme pracoviště výstražnými symboly, zpracujeme nebo aktualizujeme dokumentaci pravidel včetně projednání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

 

 

Legislativa, požadavky:

Nakládáte-li na pracovištích s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, je zapotřebí aktualizovat bezpečnostní listy, původní značení nahradit novými výstražnými symboly a podle potřeby aktualizovat nebo nově vypracovat dokumentaci pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Dokumentaci pravidel je nutné vždy projednat s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

 

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví osob a životní prostředí.

Za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

 

Právnické osoby a fyzické osoby jsou dále povinny řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty).

 

Od 1.6.2015 se chemické látky a směsi klasifikují, balí a označují podle nařízení CLP, což je evropské nařízení (nařízení EP a Rady č. 1272/2008) o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Nové předpisy zavádí nové výstražné symboly a názvosloví, kdy například pojem "přípravek" byl nahrazen pojmeme "směs". Nahrazeny byly rovněž původní R-věty standartními větami o nebezpečnosti (H věty) a původní standartní pokyny pro bezpečné zacházení S-věty byly nahrazeny pokyny pro bezpečné zacházení.

 

H věty (seznam)

P věty (seznam)

 

Nové výstražné symboly dle nařízení CLP: