Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. V tomto zákoně jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců.

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (např. OSVČ) upravuje zákon č. 309/2006 Sb.

 

Zaměstnavatel je mj. povinen:

 

  • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostřední a pracovní podmínky,
  • pravidleně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborně způsobilou osobou,
  • vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstrannění nebo eliminaci,
  • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, aniž by byl zdravotně či odborně způsobilý,
  • informovat zaměstnance, do které kategorie byla jím vykovávaná práce zařazena, sdělit zaměstnancům, který lékař pracovnělékařských služeb jim poskytuje tyto služby,
  • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
  • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Provádíme prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik kontroly stavu BOZP na pracovištích a v objektech, zpracováváme dokumentaci a směrnice, spolupracujeme s lékařem pracovnělékařských služeb, kontrolujeme provádění revizí, spolupracujeme s revizními techniky, provádíme školení, dodáváme bezpečnostní tabulky.

 

 

Seznam odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP