NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY, BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKOU ČINNOST:

 

 

Projekty požární bezpečnosti staveb zpracované autorizovanou osobu vedenou ČKAIT - změny užívání, novostavby rodinných a jiných objektů, rekonstrukce, přístřešky pro parkování vozidel, přístavby teras, výstavby garáží apod.

 

Zpracování stavebních projektů, zajištění komplexní inženýrské činnosti.

 

Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií včetně jednání s Krajskou hygienickou stanicí.

 

Spolupráce při řešení pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb.

 

Pravidelné požární preventivní prohlídky v objektech podle požadavku zákona o požární ochraně.

 

Bezpečnostní prověrky a posouzení stavu BOZP v objektech a na pracovištích.

 

Kontroly, revize, opravy a prodej hasicích přístrojů, hydrantů a příslušenství.

 

Revize elektrického zařízení, hromosvodů, elektrických spotřebičů a nářadí.

 

Školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti práce.

 

Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP.

 

Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení - protipožárních konstrukcí Promat a Intumex odborně způsobilou osobou.